I SKKs rasspecifika avelsstrategi (RAS) för AHT respektive rat terrier finns rekommendationer dels om  hälsokontroller och tester som bör utföras innan avel och dels rekommendtioner som rör en del andra aspekter på hälsa som är aktuella och lika för båda raserna. Här följer kort information om  några frågor som tas upp i RAS-dokumenten. Längst ner på sidan hittar du länkar till de fullständiga dokumenten!

INAVEL

SKKs grundregler
Det är inte tillåtet att para far med dotter, mor med son eller helsyskon med varandra. 
SKKs rekommendationer
Parningskombinationer som ger en inavelskoefficient (inavelsökning) på mer än 6,25% ska undvikas.

SKKs grundregler och rekommendationer är välgrundade då det är välkänt att inavel kan leda till en lång rad problem som bland annat ökning av ärftliga sjukdomar och defekter, ökad dödlighet bland unga djur, förkortad livslängd , ändrat beteende, kotdefekter (ryggraden), nedsatt/dysfuntionellt immunförsvar (allergier, magproblem, autoimmuna sjukdomar mm). 

Att bryta mot SKKs grundregel leder till disciplinåtgärder från SKKs sida.

Uppfödare som är medlemmar i samverkansgruppen är eniga om att det inte kan anses försvarbart att importera avelsdjur från kombinationer som inte är tillåtna i Sverige och på så vis kringgå SKKs grundregler.

När det gäller SKKs rekommendation om att undvika parningskombinationer som ger mer än 6,25% inavelsökning grundar den sig på att det är den gräns där risken för genetiska skador kan uppstå.  Dock är det upp till uppfödaren att göra sin egen bedömning om lämpliga kombinationer. 

HÄLSA

Primär linsluxation (PLL) 

- är en ärftlig degeneration av trådarna som håller fast ögats lins. Ofta drabbas hundarna då de är tre till sex år gamla. Tidiga symtom kan vara svåra att upptäcka hemma. PLL är mycket smärtsamt och kan leda till att hunden blir blind. 

Prcd-PRA 

- är en ärftlig degeneration av ögats näthinna som leder till att hunden blir blind. Symptomen kommer smygande . Sjukdomen finns i många olika varianter, debuterar vanligen i lite högre ålder och leder inte till smärta.  Anlagsbärare kan användas i avel tillsammans med fritestad hund utan att avkomman riskerar drabbas.

SKKs rekommendation:

 • Ögonlysning utförd av veterinär med specialistkompetens bör göras innan en hund tas i avel och tidigast då hunden uppnått 18 månaders ålder.
 • Då vissa sjukdomar som t ex PRA ofta debuterar sent och utvecklas över tid bör även hundar som uppnått fem års ålder ögonlyses på nytt inom ett år före varje parning. För hundar som uppnått åtta års ålder och har använts i avel rekommenderas ytterligare en ögonlysning.
 • Föräldradjurens DNA-status för prcd-PRA samt PLL bör vara kända innan parning.
 • Då det förekommer att även anlagsbärare för PLL utvecklar kliniska symptom bör anlagsbärare undvikas i aveln och om sådan används ska den alltid ögonlysas i så nära anslutning till planerad parning som möjligt.

Patellaluxation (PL)

 - innebär att knäskålen (patella) kan förflyttas (luxera) från sin normala position.

Två former av patellaluxation förekommer. Den vanligaste formen är när knäskålen glider ur sin position och hamnar på insidan (medialt) av knäleden. Den andra formen är när knäskålen hamnar på knäledens utsida (lateralt).

Det finns många olika bakomliggande orsaker till patellaluxation. Ett vanligt symptom är hälta. I de fall luxationen är permanent har knäskålen låsts i sitt läge och drabbade hundar får en typisk, knäande gång.

PL är ärftligt och antas ha en polygen arvsgång dvs flera olika gener är inblandade. Miljöfaktorer kan spela roll.

SKKs rekommendation:

 • Dokumenterat resultat från patellaundersökning, utförd efter 12 månaders ålder, bör finnas innan parning. Undersökningen ska vara utförd av veterinär med specialistkompetens och vara utan anmärkning dvs 0/0.
 • Hund med PL grad 1 får undantagsvis användas, dock endast i kombination med hund utan anmärkning (grad 0/0).
 • Hund som visar kliniska symptom får inte användas i avel oavsett grad, ej heller hund som opererats pga patellaluxation.

Några övriga rekommendationer i RAS

 • Hundar som är döva på ett öra kan användas undantagsvis och med försiktighet och då endast tillsammans med BAER-testad hund med fullgod hörsel på båda öronen.
 • Hund som diagnosticerats med, visat kliniska symptom på eller opererats pga HD/ED, Legg-Calvé-Perthes eller andra problem i skelett/leder bör inte användas i avel.
 • Vid val av avelsdjur ska storlek, typ och helhet prioriteras framför exteriöra detaljer dock utan att bortse från dessa.
 • I avel bör endast hund som väl motsvarar rasens standard, som är välbalanserad och i god kondition användas. Smärre fel kan tolereras, men inga som negativt påverkar helhetsintrycket. Hund med allvarliga eller diskvalificerande fel bör ej användas i avel.
 • I avel ska endast hundar som har ett gott och för rasen typiskt temperament användas.